ZASADY GRY W 14/1

 

Oprcz wymienionych poniej przepisw, w pozostaych przypadkach maj zastosowanie oglne przepisy gry w bilard kieszeniowy.

1. OGLNY CEL GRY
Gra w 14/1 polega na kadorazowej deklaracji wbijanej bili i uzy, do ktrej bila zostanie wbita. Procedura ta jest kontynuowana przez zawodnika, dopki nie popeni on faulu lub chybi zapowiedzian bil do zadeklarowanej uzy. Za kady prawidowo wykonany strza zakoczony wbiciem okrelonej bili do okrelonej uzy, zawodnik nagradzany jest jednym punktem. Zawodnik moe wbija 14 kolejnych bil. Natomiast przed wbiciem ostatniej bili pozostaej na stole naley umieci na stole z powrotem 14 pozostaych bil tak, jak przy rozpoczciu gry, z tym, e szczyt trjkta pozostaje wolny. Zawodnik usiuje umieci w uzie ostatni bil pozosta z poprzedniego trjkta tak, aby jednoczenie rozbi pozostae bile i mc dalej kontynuowa gr. Zawodnik, ktry zgromadzi wczeniej okrelon liczb punktw (zwykle 150 punktw w grach wielkoturniejowych lub uzgodnion ilo w zwykych spotkaniach) ni jego przeciwnik, wygrywa parti.

2. LICZBA ZAWODNIKW
Dwch grajcych lub dwie druyny.

3. STOSOWANE BILE
Standardowy zestaw bil numerowanych od 1 do 15 plus biaa bila rozgrywajca.

4. POCZTKOWE ROZMIESZCZENIE BIL
Jest to standardowe rozmieszczenie w ksztacie trjkta ze szczytow bil w punkcie gwnym stou, bila nr 1 w prawym wierzchoku przy podstawie trjkta, a bila nr 5 w lewym wierzchoku przy podstawie trjkta. Pozostae bile s rozmieszczone dowolnie i musz cile przylega do siebie.

5. PUNKTACJA
Kada bila wbita prawidowo liczona jest jako 1 punkt dla zawodnika.

6. ROZBICIE OTWIERAJCE
Zawodnik rozpoczynajcy musi:
- wyznaczy bil i uz do wbicia tej bili lub j wbi lub
- spowodowa aby biaa bila zetkna si z numerowan bil, a pniej z band, jak i spowodowaa zetknicie si dwch numerowanych bil z band.
Niespenienie przynajmniej jednego z tych warunkw traktuje si jako zamanie wymogw rozpoczcia gry. Powysze - naruszenie karane jest ujciem dwch punktw zawodnikowi. Ponadto przeciwnik ma wybr:
zaakceptowa sytuacj na stole i kontynuowa gr z pozycji, w jakiej zatrzymay si bile lub
zada ponownego uoenia bil do rozbicia i ponownego rozpoczcia gry przez poprzednika.
Wybrany sposb naley powtarza a zostan spenione wszystkie wymogi rozbicia otwierajcego lub przeciwnik zaakceptuje sytuacj na stole po zym rozbiciu lub zawodnik otwierajcy popeni faul. Przepis odnonie trzech kolejnych fauli nie ma tutaj zastosowania. Jeli natomiast po prawidowym rozbiciu biaa bila wpadnie do uzy, to nastpuje faul i zawodnik zostaje ukarany jednym punktem ujemnym wedug przepisw o trzech kolejnych faulach. Przeciwnik wchodzcy do gry jest nagradzany moliwoci wykonania uderzenia z bia bil w rku sprzed linii bazy, a pozostae bile pozostaj na swoich miejscach.

Jeeli natomiast po nieprawidowym rozbiciu biaa bila wpadnie do uzy, to nastpuje faul i zawodnik zostaje ukarany jednym punktem ujemnym wedug przepisw o trzech kolejnych faulach.

7. PRZEPISY DOTYCZCE GRY
7.1.Poprawnie wbita bila uprawnia zawodnika do kontynuowania gry przy stole, dopki nie chybi zadeklarowan bil do uzy lub popeni faul w czasie uderzenia. Zawodnik moe wybra do wbicia dowoln bil, ale przed oddaniem strzau musi j wskaza, jak i uz, do ktrej bdzie wbita. Nie musi natomiast deklarowa takich detali, jak wykonanie muni, karamboli, uderze kombinowanych zagrywek od bandy (prawidowo wykonanych). Kada dodatkowo, prawidowo wbita bila jest zaliczana jako jeden dodatkowy punkt dla zawodnika.
7.2.Podczas wszystkich uderze zawodnik musi doprowadzi do zetknicia biaej bili rozgrywajcej z numerowan i
-wbi j do uzy albo
-doprowadzi do zetknicia si biaej bili lub jednej z numerowanych z band.
Niespenienie ktrego z tych warunkw uwaane jest za faul.
7.3.Gdy czternacie bil z trjkta zostanie wbitych i na stole pozostanie ostatnia pitnasta bila i bila biaa,gra zostaje zatrzymana. Bila pitnasta pozostaje bez zmiany na stole, pozostaych 14 bil ustawia si w trjkt do rozbicia, bez bili pitnastej na jego szczycie (wolny punkt bazowy trjkta). Zawodnik moe wtedy normalnie wbi bil pitnast do uzy w ten sposb, e biaa bila rozbije ustawiony trjkt bil i rozproszy bile, umoliwiajc kontynuacj gry. Jednake zawodnik nie musi uderzy bili pitnastej, moe uderzy dowoln bil.
7.4.Zawodnik moe zadeklarowa "bezpieczne" zagranie dla celw defensywnych, co jest dopuszczalne przy spenieniu wszystkich dotyczcych przepisw. Kolejka zawodnika koczy si po "bezpiecznej" zagrywce, a wbite bile nie s zaliczane i s umieszczone ponownie na stole.
7.5.Zawodnik nie moe chwyta, dotyka lub w jakikolwiek sposb wpywa na ruch biaej bili po oddaniu strzau (wczajc w to woenie rki do uzy i zapanie wpadajcej tam bili). W takim przypadku zostaje on obwiniony o rozmylny faul i ukarany jednym punktem ujemnym za faul plus pitnastoma punktami ujemnymi za premedytacj, czyli w sumie szesnastoma punktami ujemnymi. Przeciwnik, dochodzcy wtedy do gry, moe wybra
-uznanie zaistniaej sytuacji na stole i kontynuacj gry z bia bil w rku, z dowolnego miejsca sprzed linii bazy lub
-ponowne uoenie 15 bil w trjkt do rozbicia i zlecenie zawodnikowi faulujcemu dokonania rozbicia z zachowaniem wszystkich stosownych przepisw.

7.6.Gdy bila pitnasta (nie wbita) i/lub biaa bila rozgrywajca znajduj si w miejscu uniemoliwiajcym uoenie trjkta do ponownego rozbicia, naley wtedy skorzysta z poniszego diagramu, informujcego o poprawnym rozmieszczeniu bil. Obszary zakrelone stosuj si do sytuacji, gdy obie omawiane bile nie koliduj z poprawnymi przebiegami gry i pozostaj na swoich miejscach.

UWAGA!

W diagramie oznaczenie "bila nr 15'' oznacza ostatni pitnast bil, ktra pozostaa na stole.

Biaa bila

Na polu trjkta.

Nie na polu trjkta.
Nie na punkcie bazy.

Na punkcie bazy.

Bila nr 15

Na polu trjkta.

Bila nr 15: punkt gwny
Bila biaa: baza

Bila nr 15: punkt bazy
Bila biaa: pozostaje

Bila nr 15: punkt centralny
Bila biaa: pozostaje

Wbita do uzy.

Bila nr 15: punkt gwny
Bila biaa: baza

Bila nr 15: punkt gwny
Bila biaa: pozostaje

Bila nr 15: punkt gwny
Bila biaa: pozostaje

Na bazie.

Bila nr 15: pozostaje
Bila biaa: punkt bazy

Nie na bazie.
Nie na polu trjkta.

Bila nr 15: pozostaje
Bila biaa: baza

Na punkcie bazy.

Bila nr 15: pozostaje
Bila biaa: punkt centralny

7.7. Gdy zawodnik dochodzi do gry z bia bil w rku do rozegrania sprzed linii bazy, to bila numerowana, bdca najbliej linii bazy moe by na jego yczenie umieszczona w punkcie gwnym stou.

8. NIEPOPRAWNIE WBITE BILE
Brak kary. Ponowne umieszczenie tych bil na stole.

9. BILE NUMEROWANE WYBITE POZA STӣ
Takie uderzenie jest faulem. Kada wybita bila jest ponownie umieszczana na stole, gdy pozostae zakocz swj ruch.

10. BIAA BILA WBITA DO UZY LUB POZA STOEM
Wtedy przeciwnik wchodzi do gry z bia bil w rku i oddaje strza sprzed linii bazy, jeli przepisy pkt. 7.2, 7.5 lub 12 "14/1" nie narzucaj innego trybu postpowania.

11. KARY ZA FAULE
Jeden punkt odejmowany jest za kady faul. UWAGA: surowsze kary stosowane s za rozmylne faule (wedug punktu 7.5 "14/1") lub trzy kolejne faule (wedug punktu 12 "14/1" poniej). Dochodzcy do gry przeciwnik musi zaakceptowa ukad bil na stole, chyba e biaa bila zostaa wbita do uzy lub wybita poza st, popeniany zosta rozmylny faul lub trzeci kolejny faul.

12. KARA ZA TRZY KOLEJNE FAULE
Gdy zawodnik popeni faul jest ukarany jednym punktem ujemnym (lub wicej, jak zostao uzgodnione) a sdzia punktowy notuje i sygnalizuje faul zawodnika. Faul obcia konto zawodnika do czasu wykonania przez niego prawidowego strzau, zakoczonego wbiciem zadeklarowanej bili do uzy lub wykona prawidowo "bezpieczne" zagranie. W przeciwnym wypadku zaliczane s kolejne faule, a przy trzecim kolejnym faulu dodatkowo odejmuje si 15 punktw karnych, co rwnoczenie likwiduje zapisy o popenionych faulach. Wszystkie bile s wtedy uoone w trjkt do rozbicia, a zawodnik faulujcy dokonuje rozbicia wedug regu rozbicia otwierajcego gr. Naley podkreli, e trzy kolejne faule musz by popenione w trzech kolejnych strzaach, a nie w trzech kolejnych podejciach, tj. jeeli w trzech kolejnych podejciach popeniono trzy faule, rozdzielone przynajmniej jednym poprawnym strzaem z wbiciem bili do uzy, ktry kasuje poprzednie faule.

13. PUNKTACJA
W wyniku zastosowania ujemnych punktw karnych, zawodnik moe uzyska ujemn punktacj cakowit, np. "minus jeden", "minus dwa", "minus pitnacie", czyli jeli np. zawodnik wygrywajcy zgromadzi 150 punktw dodatnich, a jego przeciwnik np. dwa punkty ujemne, wynik spotkania wyniesie wtedy 150 do -2. Jeeli zawodnik popeni faul, nie umieszczajc po strzale bili w uzie, karny punkt ujemny bdzie odjty od jego rezultatu punktowego sprzed danej zagrywki. Gdy zawodnik sfauluje i umieci bil w uzie w czasie jednego strzau, wbita bila bdzie umieszczana ponownie na stole i nie zaliczona do punktacji, a za faul od liczby punktw sprzed danej zagywki odejmuje si punkt karny.

 

14. NIEROSTRZYGNITA GRA REMISOWA
Jeli sdzia zaobserwuje sytuacj, w ktrej aden z graczy nie dy bezporednio do wygrania partii, powinien podj i ogosi decyzj o limicie trzech kolejnych podej dla kadego z przeciwnikw,. Po ich wykonaniu, jeli sdzia nadal uwaa, e podejmowane przez graczy wysiki nie s wystarczajce do osignicia rozwizania- ogosi parti jako patow i zarzdzi jej powtrzenie. Zapis punktowy pozostaje z sytuacji zastanej na stole a zawodnicy przeprowadzaj walk o rozbicie.