ZASADY GRY W 8 BIL

Tam, gdzie nie wystкpuj± sytuacje koliduj±ce z poniїszymi przepisami maj± zastosowanie ogуlne przepisy gry w bilard kieszeniowy.
     

1. CEL GRY
Уsemka jest nazw± gry strzaіowej, rozgrywanej z biaі± bil± rozgrywaj±c± oraz piкtnastoma bilami rozgrywanymi, ponumerowanymi od 1 do 15. Jeden z graj±cych musi umie¶ciж wszystkie bile z grupy numerуw od 1 do 7 (w jednolitych kolorach), jego przeciwnik wszystkie pasiaste bile od numeru 9 do 15. Zawodnik, ktуry pierwszy umie¶ci w іuzach prawidіowo wszystkie ze swoich siedmiu bil i potem prawidіowo wbije bilк nr 8, wygrywa partiк.

2. STRZAЈ ZAPOWIADANY (DEKLAROWANY)
Podczas zapowiadanego strzaіu nie musz± byж wskazywane bila i іuza, je¶li sytuacja na stole wskazuje wyraјnie takie zagranie. Natomiast jest prawem przeciwnika pytaж o bile i іuzy, gdy nie jest pewny sposobu zagrania przeciwnika. Strzaіy boczne i kombinacje nie s± uznawane za oczywiste i powinny byж dokіadnie okre¶lane ze wskazaniem bili numerowanej oraz іuzy, do ktуrej bкdzie wbita. W czasie zapowiadania strzaіu zbкdne jest sygnalizowanie takich detali, jak liczba odbiж od band, odbiж bocznych, mu¶niкж bili itp. Kaїda bila wbita przez faul pozostaje w kieszeni, bez wzglкdu na to, czy naleїy ona do rozgrywaj±cego, czy do przeciwnika. Strzaі rozpoczynaj±cy grк (rozbijaj±cy) nie jest strzaіem zapowiadanym. Zawodnik prawidіowo wykonuj±cy rozbicie moїe kontynuowaж grк, gdy po kaїdym prawidіowym uderzeniu umie¶ci w іuzie kolejn± swoj± bilк.

3. ROZMIESZCZENIE BIL DO ROZBICIA
Bile s± umieszczane w trуjk±cie w gуrnej czк¶ci stoіu, z bil± nr.8 w ¶rodku trуjk±ta, szczytow± bil± umieszczon± w punkcie gіуwnym stoіu, pasiast± bil± w jednym rogu trуjk±ta, jednolit± bil± w drugim rogu trуjk±ta. Wzdіuї jednego boku trуjk±ta nie mog± byж ustawione bile naleї±ce do jednej grupy.

4. OTWIERANIE GRY
Zwyciкzca rozgrywki wstкpnej o rozbicie ma przywilej rozpoczкcia gry lub zlecenia tego przeciwnikowi. W czasie indywidualnych rozgrywek zawodnicy przystкpuj± do otwarж nastкpnych partii wg ustaleс organizatora turnieju. Moїe wiкc rozbijaж wygrywaj±cy poprzedni± partiк lub zawodnicy mog± rozbijaж przemiennie.

5. FAUL PODBICIA I STRZAЈ "MASSE"
Gdy reguіa, їe "biaіa bila jest wyі±czn± przyczyn± faulu" stosuje siк w czasie meczu nie nadzorowanego przez sкdziego, zawodnik powinien obawiaж siк, їe moїe byж uznany za faul przypadek, je¶li podczas prуby podbicia, podkrкcenia lub strzaіu "masse" z pionowo uniesionym kijem, ponad lub obok po іuku wokуі bili nie bкd±cej celem zagrania, dana bila ulegnie poruszeniu rкk±, kijem lub mostkiem.

6. PRAWIDЈOWY STRZAЈ OTWIERAJЎCY
Wedіug definicji, aby wykonaж poprawnie strzaі otwieraj±cy grк ,zawodnik z biaі± bil± w rкku sprzed lini bazy musi:
(1) albo wbiж bilк do іuzy,
(2) albo doprowadziж najmniej cztery numerowane bile do zetkniкcia siк z band±.
Jeїeli nie wykona prawidіowego otwarcia, bкdzie to faul i wchodz±cy do gry przeciwnik moїe:
(1) zaakceptowaж sytuacjк na stole i wykonaж strzaі lub
(2) po ponownym ustawieniu bili do rozbicia wykonaж strzaі otwieraj±cy (rozbijaj±cy) lub pozwoliж przeciwnikowi na wykonanie strzaіu rozbijaj±cego.

7. NIEPRAWIDЈOWE WYKONANIE OTWARCIA GRY
Kiedy otwieraj±cy grк wbije biaі± bilк do іuzy, to:
(1) wszystkie bile wbite w іuzy pozostaj± tam (z wyj±tkiem bili nr 8, wedіug punktu 9),
(2) jest to faul,
(3) stуі jest otwarty.
UWAGA: wchodz±cy do gry zawodnik z biaі± bil± w rкku wykonuje strzaі sprzed linii bazy i nie moїe uderzyж їadnej bili przed lini± bazy, chyba їe biaіa bila po uderzeniu przekroczy liniк bazy i po odbiciu siк wrуci na pole bazy uderzaj±c w bilк numerowan±.

8. BILA NUMEROWANA WYBITA POZA STӣ W CZASIE ROZBICIA
Je¶li zawodnik wybije bilк poza stуі w czasie strzaіu otwieraj±cego grк, jest to faul. Przeciwnik ma wtedy wybуr:
(1) zaakceptowaж dan± sytuacjк na stole i oddaж strzaі lub
(2) wzi±ж biaі± bilк w rкkк i sprzed linii bazy oddaж strzaі.

9. BILA NR 8 WBITA DO ЈUZY W CZASIE OTWARCIA GRY
Jeїeli bila nr 8 jest wbita w czasie otwarcia gry, zawodnik otwieraj±cy moїe poprosiж o ponowne uіoїenie bil do rozbicia i kontynuowaж strzaі lub ustawiж bilк nr.8 w odpowiednim miejscu na stole i kontynuowaж grк z pozycji w jakiej zatrzymaіy siк bile. Jeїeli podczas rozbicia wbije bilк nr 8 oraz jednocze¶nie popeіni jaki¶ faul to przeciwnik  ma wtedy wybуr ponownego uіoїenia bil do rozbicia i jego wykonanie lub poіoїenia bili nr 8 w odpowiednim punkcie na stole i rozpoczкcie strzaіu z biaі± bil± w rкku sprzed linii bazo

10. OTWARCIE STOЈU
Wedіug definicji stуі jest "otwarty", gdy wybуr grup bil (jednolite lub pasiaste) nie zostaі jeszcze dokonany. Gdy stуі jest otwarty, prawidіowe jest uderzenie w bilк jednolit±, aby rozegraж pasiast± lub na odwrуt. UWAGA: stуі jest otwarty natychmiast po strzale otwieraj±cym. Gdy stуі jest otwarty, prawidіowe jest zagranie bili jednolitej lub pasiastej  w celu "zamkniкcia stoіu" tj. poprawnego wbicia do іuzy zadeklarowanej jednolitej lub pasiastej bili. Jednakїe, gdy stуі jest otwarty i bila nr 8 jest pierwsz± uderzon± bil±- jest to faul i їadna bila, ani pasiasta ani jednolita, nie bкdzie uznana na korzy¶ж rozgrywaj±cego. Rozgrywaj±cy traci swoj± kolejkк, wbite bile pozostaj± w іuzach, gracz wchodz±cy rozpoczyna z "bil± do rкki" i rozgrywa bile przy otwartym stole. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidіowo wbite bile pozostaj± w іuzach.

11. WYBУR GRUPY BIL
Wybуr grupy bil (pasiastych lub jednolitych) nie jest okre¶lany w trakcie "rozbicia", nawet je¶li wpadaj±ce do іuz bile naleї± do jednej lub obydwуch z w/wym. grup, poniewaї: STӣ JEST OTWARTY NATYCHMIAST PO ODDANIU STRZAЈU OTWIERAJЎCEGO. Wybуr grupy uznaje siк za dokonany dopiero wtedy, gdy w kolejnym uderzeniu rozgrywaj±cy poprawnie umie¶ci odpowiednio zadeklarowan± bilк w іuzie. Je¶li wybуr grupy bil zostaі dokonany, lecz gracz wchodz±cy pomyіkowo zagraі i wbiі bilк  z naleї±cej juї do przeciwnika grupy, przeciwnik musi ogіosiж to jako faul zanim gracz przy stole wykona kolejne uderzenie. Jeїeli warunek ten nie zostanie speіniony, automatycznie staje siк obowi±zuj±cym przyporz±dkowanie grup bil jak w tym podej¶ciu.

12. PRAWIDЈOWY STRZAЈ
Wedіug definicji, we wszystkich strzaіach (z wyj±tkiem otwieraj±cego i gdy stуі jest otwarty) strzelaj±cy musi uderzyж jako pierwsz± jedn± bilк ze swojej grupy i:
(1) umie¶ciж j± w іuzie lub
(2)spowodowaж aby biaіa bila albo jakakolwiek numerowana dotknкіa bandy.
UWAGA: dopuszczalne jest odbicie biaіej bili od bandy przed uderzeniem w bilк numerowan±, jednakїe uderzona bila musi wpa¶ж do іuzy lub jakakolwiek z bil dotkn±ж bandy. Niespeіnienie tych warunkуw jest faulem.


13. STRZAЈ "BEZPIECZNY"
Z przyczyn taktycznych graj±cy moїe wybraж wbicie bili numerowanej z zatrzymaniem gry, deklaruj±c awansem "bezpieczny" strzaі. Bezpieczny strzaі jest zdefiniowany jako poprawny, jeїeli rozgrywaj±cy ma zamiar zagraж "bezpiecznie" i zadeklaruje przeciwnikowi zagranie "bezpieczne" przed wbiciem numerowanej bili. Gdy tego nie uczyni i jedna z jego bil numerowanych zostanie wbita, bкdzie musiaі wykonaж jeszcze dodatkowy strzaі. Kaїda bila wbita w czasie bezpiecznego strzaіu jest uznana za wbit±.

14. PUNKTACJA
Rozgrywaj±cy jest uprawniony do kontynuowania strzaіуw dopуki nie zepsuje zagrywki przy wbijaniu bil. Po prawidіowym umieszczeniu w іuzach wszystkich bil ze swojej grupy musi wbiж bilк nr 8 do zadeklarowanej іuzy.

15. FAULE I KARY
Gdy zawodnik dostaje biaі± bilк do rкki, oznacza to, їe moїe umie¶ciж t± bilк gdziekolwiek na stole (przed lini± bazow± przy otwarciu gry). Przepis ten chroni zawodnikуw przed skutkami fauli popeіnionych przez przeciwnika. Z biaі± bil± w rкku zawodnik moїe uїyж rкki lub kija do umieszczenia b±dј przemieszczania tej bili na stole. Kaїde mocniejsze uderzenie bili kijem, je¶li nie jest strzaіem, jest faulem.

16. STRZAЈY KOMBINOWANE
Strzaіy kombinowane s± dopuszczalne, jednakїe bila nr 8 nie moїe byж uїyta jako pierwsza w kombinacjach, z wyj±tkiem sytuacji, gdy stуі jest otwarty.

17. NIEPRAWIDЈOWO WBITE BILE
Bila numerowana jest wtedy wbita nieprawidіowo, gdy:
(1) jest wbita w czasie popeіnienia faulu lub
(2) zadeklarowana bila nie zostaіa wbita do wyznaczonej іuzy lub
(3) jest wbita w czasie zapowiedzianego "bezpiecznego" strzaіu.
Nieprawidіowo wbite bile pozostaj± w іuzach.

18. BILE NUMEROWANE WYBITE ZE STOЈU
Jeїeli jedna z bil numerowanych zostanie wybita ze stoіu, nastкpuje faul i utrata kolejki, chyba їe wybito bilк nr 8, co oznacza faul i przegran± partiк. Їadna z bil nie wraca na stуі.

19. ROZGRYWANIE BILI NR 8
W czasie rozgrywania bili nr 8 bі±d lub faul nie oznacza utraty partii, jeїeli bila nr 8 nie jest wybita ze stoіu lub do іuzy. Przeciwnik dostaje wtedy biaі± bilк do rкki.

20. STRATA (PRZEGRANIE) PARTII
Zawodnik przegrywa je¶li popeіni nastкpuj±ce przewinienie:
(a) fauluje, wbijaj±c bilк nr 8 (wyj±tek - patrz bila wbita przy otwarciu gry),
(b) wbije bilк nr 8 zamiast kolejnej, numerowanej bili ze swojej grupy,
(c) w kaїdym momencie, gdy wybije bilк nr 8 poza stуі,
(d) wbije bilк nr 8 w inn± kieszeс niї zapowiedziaі (zadeklarowaі),
(e) wbije bilк nr 8, gdy nie jest ona kolejn± bil± do rozegrania.
UWAGA: wszystkie te przewinienia naleїy ujawniж i ogіosiж przed oddaniem nastкpnego strzaіu, gdyї inaczej nie bкd± brane pod uwagк.

21. NIEROSTRZYGNIКTA GRA REMISOWA
Jeїeli po 3 kolejnych zmianach przy stole kaїdego z zawodnikуw, czyli po 6 uderzeniach і±cznie, їaden z nich, wedіug oceny sкdziego, nie prуbuje rozstrzygn±ж gry w celu unikniкcia ryzyka przegranej, wtedy zarz±dza siк ponowne rozmieszczenie bil do rozbicia i powtуrne otwarcie nierozstrzygniкtej gry.
UWAGA: trzy kolejne faule zawodnika nie powoduj± jego przegranej.