ZASADY GRY W 9 BIL

 

Oprуcz wymienionych poniżej przepisуw, w pozostaіych przypadkach maj± zastosowanie ogуlne przepisy gry w bilard kieszeniowy.

1. CEL GRY
"Dziewi±tka" rozgrywana jest z uїyciem dziewiкciu bil ponumerowanych od pierwszego do dziewi±tego numeru oraz biaіej bili rozgrywaj±cej. Za kaїdym zagraniem bila biaіa musi w pierwszej kolejno¶ci zetkn±ж siк z bil± o najniїszym numerze spo¶rуd bil znajduj±cych siк na stole. Je¶li prawidіowe uderzenie wbije bilк do іuzy, zawodnik ma prawo do oddania nastкpnego strzaіu, co jest kontynuowane dopуki nie chybi, spowoduje faul lub wygra partiк przez wbicie do іuzy bili z numerem dziewiкж. Po stracie zagrywki przez jednego zawodnika, drugi wchodz±c do gry musi wykorzystaж usytuowanie bil pozostawionych przez przeciwnika. Natomiast je¶li poprzednik faulowaі, nastкpny zawodnik rozpoczyna grк kіad±c biaі± bilк rozgrywaj±c± w dowolnym miejscu na stole. Nie wymaga siк od zawodnikуw deklaracji oddawanego strzaіu. mecz koсczy siк po wygraniu przez jednego z zawodnikуw wymaganej liczby partii.

2. ROZMIESZCZENIE BIL DO ROZBICIA
Bile do rozbicia ustawiane s± w ksztaіt rombu, przy czym bila nr 1 tworz±ca dolny rуg tej figury ustawiana jest w punkcie gіуwnym stoіu, natomiast bilк nr 9 trzeba umie¶ciж w punkcie ¶rodkowym rombu, a pozostaіe dowolnie, aby ¶ci¶le stykaіy siк ze sob±. Grк naleїy rozpocz±ж z biaі± bil± w rкku sprzed linii bazy.

3. POPRAWNY STRZAЈ ROZBIJAJЎCY
Zasady okre¶laj±ce poprawno¶ж strzału rozbijaj±cego s± identyczne jak dla innych uderzeс z wyj±tkiem poniїszych:
(a) zawodnik rozbijaj±cy musi uderzyж nie tylko biaі± bil± w bilк nr 1, ale i umie¶ciж ktуr±kolwiek z numerowanych bil w іuzie w wyniku oddanego strzaіu lub spowodowaж, їe przynajmniej cztery numerowane bile dotkn± bandy;
(b) jeїeli biaіa bila wpadnie do іuzy lub opu¶ci stуі albo nie zostan± speіnione inne wymagania dotycz±ce poprawnego rozbicia - uznane to bкdzie za faul. Nastкpny zawodnik rozpoczyna wtedy grк z biaі± bil± rozgrywaj±c± w rкku z dowolnego miejsca na stole;
(c) jeїeli w trakcie rozbicia jedna z bil rozbijanych wypadnie poza stуі, nastкpny zawodnik wznawia grк z biaі± bil± w rкku z dowolnego miejsca na stole. Wybita bila nie jest ponownie umieszczana na stole, chyba їe jest to bila nr 9.

4. KONTYNUACJA GRY
Po wykonaniu poprawnego rozbicia zawodnik moїe rozegraж tzw. "push out" (wedіug punktu 5 "9" bil), czyli wypchniкcie. Je¶li poprawne rozbicie zakoсczyіo siк umieszczeniem jednej lub wiкcej bil w іuzach, graj±cy moїe kontynuowaж oddawanie strzaіуw, dopуki nie chybi, nie spowoduje faulu lub nie wygra partii. Partia ulega zakoсczeniu, gdy bila z numerem 9 w wyniku prawidіowego uderzenia wpadnie do іuzy lub gra zostanie przerwana po szeregu naruszeс regulaminu przez ktуrego¶ z zawodnikуw.

5. PUSH OUT - WYPCHNIКCIA
Po zakoсczeniu poprawnego rozbicia zawodnik moїe dokonaж uderzenia zwanego "push out", czyli "wypchniкcia" w celu uzyskania jak najlepszej pozycji biaіej bili rozgrywaj±cej do nastкpnych uderzeс. Przy strzale wypychaj±cym nie wymaga siк dotkniкcia przez biaі± bilк jakiejkolwiek innej bili lub bandy stoіu. Natomiast maj± tutaj zastosowanie pozostaіe przepisy dotycz±ce fauli. Zawodnik musi zgіosiж zamiar wykonania wypchniкcia przed oddaniem strzaіu, gdyї w przeciwnym wypadku strzaі zostanie uznany za normalny. Po wykonaniu wypchniкcia їadna z wbitych bil nie zostanie zaliczona i nie jest umieszczana na stole z wyj±tkiem bili nr 9. Po prawidіowym wykonaniu wypchniкcia do gry dochodzi przeciwnik. Moїe on kontynuowaж grк wykorzystuj±c usytuowanie bil na stole lub zleciж oddanie strzaіu swojemu przeciwnikowi (ktуry dokonaі wypchniкcia). Wypchniкcie nie jest faulem, gdy nie zostaі zіamany їaden z przepisуw (z wyj±tkiem przepisуw pkt. 7 i 8 "9" bil). Nieprawidіowe wypchniкcie jest karane w zaleїno¶ci od rodzaju zwi±zanego z tym faulu. Po nieprawidіowym rozbiciu zawodnik nie ma prawa wykonywaж wypchniкcia.

6. FAULE
Zawodnik po popeіnionym faulu opuszcza stуі i їadna z wbitych bil nie wraca na stуі (bila nr 9 jest umieszczana ponownie). Jego przeciwnik wznawia grк z biaі± bil± w rкku, z dowolnego miejsca stoіu. Gdy podczas strzaіu dokonano szeregu fauli licz± siк one jako jeden.

7. ZЈY KIERUNEK UDERZENIA
Gdy uderzona biaіa bila zetknie siк na pocz±tku z bil±, ktуra nie ma najniїszego numeru spo¶rуd pozostaj±cych na stole, nastкpuje faul.

8. BRAK KONTAKTU Z BANDЎ
Je¶li їadna z numerowanych bil nie wpadnie do іuzy lub їadna z bil znajduj±cych siк na stole (і±cznie z biaі± po kontakcie z inn±) nie zetknie siк z band± stoіu, to jest wtedy faul.

9. BIAЈA BILA W RКKU
Zawodnik z przywilejem biaіej bili w rкku moїe umieszczaж j± gdziekolwiek na stole do momentu oddania strzaіu. Przy ustawianiu musi pamiкtaж, aby biaіa bila nie dotknкіa bil pozostaіych.

10. BILE NUMEROWANE WYBITE POZA STӣ
Bile nie wbite do іuzy, ktуre znalazіy siк poza pіyt± gіуwn± stoіu uznawane s± za wybite ze stoіu, co jest faulem. Takie bile nie wracaj± na stуі, z wyj±tkiem bili nr 9, ktуr± naleїy umie¶ciж z powrotem na stole.

11. FAULE PRZY UDERZENIACH SPECJALNYCH
Gdy mecz nie jest nadzorowany przez sкdziego, wszelkie uderzenia specjalne podbijaj±ce biaі± bilк, nadaj±ce jej ruch po іuku oraz maj±ce na celu ominiкcie lub przeskok okre¶lonej bili numerowanej powoduj±ce jej poruszenie s± faulem bez wzglкdu na to, czy poruszenie nast±piіo rкk±, kijem, czy mostkiem.

12. BЈЎD TRZECH KOLEJNYCH FAULI
Jeїeli zawodnik w trzech kolejnych uderzeniach za kaїdym razem popeіnia faul i w miкdzyczasie nie oddaі ani jednego prawidіowego strzaіu, przegrywa wtedy partiк. Wyїej wymienione trzy faule musz± wyst±piж w tej samej partii. Pomiкdzy drugim a trzecim faulem zawodnik musi zostaж ostrzeїony. Jeїeli zawodnik nie zostaі ostrzeїony i popeіniі faul, naleїy uznaж, їe nadal ma dwa faule, grк przejmuje przeciwnik z "bil± do rкki".

13. NIEROSTRZYGNIКTA GRA REMISOWA
Je¶li sкdzia zaobserwuje sytuacjк, w ktуrej їaden z graczy nie d±їy bezpo¶rednio do wygrania partii, powinien podj±ж
i ogіosiж decyzjк o limicie trzech kolejnych podej¶ж dla kaїdego z przeciwnikуw (w sumie 6 podej¶ж). Po ich wykonaniu, je¶li sкdzia nadal uwaїa, їe podejmowane przez graczy wysiіki nie s± wystarczaj±ce do osi±gniкcia rozwi±zania - ogіosi partiк jako patow± i zarz±dzi jej powtуrzenie. Graczem rozbijaj±cym bкdzie ten, ktуry rozbijaі nierozstrzygniкt± partiк.

     

14. KONIEC GRY
Gdy biaіa bila rozgrywaj±ca przekroczy liniк bazy nastкpuje rozpoczкcie meczu w czasie uderzenia rozbijaj±cego. W czasie rozbicia bila nr 1 musi zostaж prawidіowo uderzona. Gra koсczy siк wbiciem bili nr 9 po prawidіowym uderzeniu lub gdy jeden z zawodnikуw popeіniwszy powaїny faul zostaje odsuniкty od dalszej gdy i przegrywa partiк